# میوه‌ی_ممنوعه
حالا فرض‌کن به هزار بدبختی تونستیم بریم بهشت. این دفعه سیب آزاده یا باز دوباره همین بساطه؟
/ 42 نظر / 20 بازدید