# فلوکستین
اگر خبری از من نیامد، بدان رابطه ام را با چهارپایه قطع و با طناب مستحکم کرده ام.
/ 12 نظر / 25 بازدید