دارم فکر میکنم که اگه همین الان بیفتم بمیرم،چند نفر گریه شون میگیره...هوم...فکر خوشمزه ای یه.

/ 3 نظر / 13 بازدید
Oracle

فکر کنم دست خودته.... يه وصيت نامه هميشه تو جيبت نگه دار.. به موقش همه گريشون می گيره ... اممم..... يکم هم نمک قبلش رو خودت بريز!

Oracle

هنوز سير نشدی؟

هدا

من بيشتر فکر می کنم ببينم اگه الان افتادم مردم چند نفر خنده شون می گیره!