-ما به‌ درک واصل می‌شيم.لقاءالله مال بقيه‌س.

/ 9 نظر / 13 بازدید
...

:)) خوب بود! لبخند شيرينی آمد! خوش باشی!

Oracle

پر پرواز ندارم / اما دلی دارم و حسرت درناها/ و به هنگامی که مرغان مهاجر/ در درياچه ی ماهتاب... پارو می کشند/ خوشا رها کردن و رفتن/ خوابی ديگر به مردابی ديگر!/ خوشا ماندابی ديگر به ساحلی دبگر.... به دريايی ديگر.... / شبانه ای بود از شاملو..... فکرکنم شاملو هم درک رو خوب درک کرده (؛

Shahrzad

خب خدا رو شکر ميدونی که من عاشق اين هيجانات ِ کاذ ِبَم پس پيش بسوی دَرَک

bacchus

مام جزء بقيه نيستيم!

zoha

شنيدم که درک هم جای بدی نيستا

Anonymous

اين درک که ميفرمايين چه جور جايی هست حالا!؟ موفق باشيد.

بنيامين

او را نزن کتک ای لا شريک لک / او را نزن که ما / ما نيز بيخيال / ما نيز به درک / ما نيز به درک ...