وقت شما به پایان رسیده است. از آرزوهایتان دست شسته و با شلوارتان خشک نمایید.
/ 13 نظر / 28 بازدید
اگر خبری از من نیامد، بدان رابطه ام را با چهارپایه قطع و با طناب مستحکم کرده ام.
/ 12 نظر / 25 بازدید
ذهن من سعی می‌کند هیچ شمارهٔ جدیدی را حفظ نکند. می‌ترسد قبلی‌ها از یادش بروند.
/ 13 نظر / 24 بازدید
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
مهر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
3 پست
بهره_وری
1 پست
ماکیاولی
1 پست
فاکتوریل
1 پست
عباسی
1 پست
شهربازی
1 پست
تاب_بازی
1 پست
آرام_پز
1 پست
جام_حذفی
1 پست
شوماخر
1 پست
جلب_توجه
1 پست
فلوکستین
1 پست
فکاهیات
1 پست
پست_کشیک
1 پست
فایروال
1 پست
پرسش_ها
1 پست
تبلیغات
1 پست
حرف_مردم
1 پست
اوکراین
1 پست
تافل
1 پست
بی‌عاری
2 پست
نیمه_عمر
1 پست
فرافکنی
1 پست
نماز_شب
1 پست
گودربازی
1 پست
غربت
1 پست
بومرنگ
1 پست
متاستاز
1 پست